Articles

Radosław Jakubowski

Articles

Quo vadis Europo? Unia Europejska z perspektywy teorii krytycznej Jürgena Habermasa. Model normatywny i jego krytyka

AbstractDownload article

Metody pomiaru kapitału społecznego jako podstawowego zasobu społeczeństwa obywatelskiego

AbstractDownload article

kapitał społeczny, metody pomiaru, wskaźniki pomiaru kapitału społecznego, struktury społeczne, zmienne pomiarowe struktur społecznych, strukturalna analiza sieciowa, perspektywa zorientowana na aktora, social capital, methods of measuring, indicators of social capital, social structures, variables of social capital, structural analysis of networks, actor-oriented perspective

Wpływ polityki regionalnej Unii Europejskiej na wykształcanie się kapitału społecznego w regionach transgranicznych — na przykładzie pogranicza polsko-niemieckiego

AbstractDownload article

Rola kategorii równości w modelu społecznych relacji komunikacyjnych Jürgena Habermasa

AbstractDownload article

równość, komunikacja, działania komunikacyjne, sfera publiczna, społeczeństwo obywatelskie, demokracja, władza polityczna, stanowienia prawa, equality, communication, communicative actions, public sphere, civil society, democracy, political power, legislation

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout