Stosunek Polaków do migrantów. Refleksje socjologiczne w świetle wybranych badań empirycznych

  1. Katarzyna Dojwa-Turczyńska ORCiD: 0000-0003-3420-7598katarzyna.dojwa-turczynska@uwr.edu.pl

Abstract

Kryzys migracyjny roku 2015 można rozpatrywać z różnych perspektyw. Jedną z nich jest płaszczyzna społeczna, która w niniejszym artykule odnosi się do stosunku mieszkańców danego państwa do kwestii uchodźców. Tym społeczeństwem są Polacy. Generalnie stosunek Polaków do innych wedle badań porównawczych w latach 2002–2012 był korzystny. Wśród Europejczyków Polacy sytuowali się na stosunkowo wysokich pozycjach tolerancji dla tych, którzy w Polsce będą szukać schronienia bądź też zdecydują się tu żyć. Badania sondażowe pokazywały także relatywnie bardziej przychylne dla innych postawy Polaków względem społeczeństw Grupy Wyszehradzkiej. Badania ilościowe realizowane w 2015 r. pokazują, że w stosunku do innych społeczeństw Polacy nadal reprezentują postawy stosunkowo przychylne migrantom. Niemniej jeśli analizuje się w tym zakresie zmiany postaw w stosunku do poprzedniego badania, widoczne staje się coraz większe zamknięcie Polaków na obcych i niechęć do ich przyjmowania.The attitude of Polish citizens toward migrants. Socjological reflections in the light of chosen empirical research.


The 2015 migration crisis can be viewed from various perspectives. One of them is the social level, which in this paper refers to the attitude of a country’s inhabitants to the issue of refugees. Here, Poles comprise such a society. Generally, Poles’ attitude to others, according to comparative studies in the period 2002–2012, was positive. Among Europeans, Poles occupied relatively high positions in terms of tolerance towards those that would seek refuge or decide to live in their country. Sample surveys also showed relatively more sympathetic attitudes of Poles to others compared to other societies within the Visegrad Group. Quantitative studies conducted in 2015 show that compared to other societies, Poles still present relatively sympathetic attitudes to incomers. However, if we analyse changes of attitudes compared to the previous survey, we can see that Poles are increasing closed to foreigners and unwilling to accept them.

 

Download article

This article

Rocznik Europeistyczny

2, 2016

Pages from 61 to 82

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout