Europejski Fundusz na rzecz Demokracji — założenia, możliwości, wyzwania

  1. Beata Przybylska-Maszner

Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań powstania i obecnej formuły działania Funduszu na rzecz Demokracji, w szczególności ukazanie możliwości wsparcia inicjatyw podmiotów społeczeństwa obywatelskiego w państwach sąsiedztwa. W artykule dokonano analizy wartości dodanej EFD w oparciu o kryterium podmiotowe — kategorię beneficjentów otrzymujących wsparcie, przedmiotowe — typ interwencji/wsparcia oraz funkcjonalne — metod i procedury przekazywania środków. Zawarto także porównanie EFD z dotychczas stosowanymi instrumentami UE w obszarze wsparcia przemian demokratycznych. Końcowa część tekstu zawiera opis wyzwań, którym sprostać musi grupa zarządzająca EFD, by zapewnić temu instrumentowi stabilność i wystarczające wsparcie finansowe.


The European Endowment for Democracy — objectives, possibilities, challenges


The aim of the article is to present the conditions of the establishment of the European Endowment for Democracy, in particular, to analyze the potential support of civil society actors’ initiatives in the neighbouring countries. The paper analyzes the added value of the EED, based on criteria: the category of beneficiaries, the type of intervention/support, methods and procedures for transferring funds. The final section provides a description of the challenges that the EED will have to face in the future.

 

Download article

This article

Rocznik Europeistyczny

2, 2016

Pages from 119 to 134

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout