The European Parliament and the negotiation of the Multiannual Financial Framework

  1. Tomasz Grzegorz Grosse ORCiD: 0000-0002-7270-8900tggrosse@op.pl

Abstract

The paper examines the role of the European Parliament in the process of adopting the MFF for 2014–2020. Th is particular case is attention-worthy for at least two reasons: firstly, it demonstrates the actual political role of the EP in relation to fiscal policy, where this institution’s power is much weaker than in other regulatory matters. Secondly, it illustrates the role of the EP during a period of economic crisis, and therefore at a time when the impact of the intergovernmental factor on European policy was much increased. In doing so, the author will verify three hypotheses. The first is that although the legislative competences of the EP are rising steadily, this does not mean that the relative power of this institution is also on the ascent, i.e. to a comparison with intergovernmental institutions. Secondly, the author is to consider whether the activity of the EP is not primarily used for the purposes of political legitimisation and marketing. Thirdly, he is to verify the claim that the EP is a platform for the development of supranational elites.


Parlament Europejski a negocjacje nad Wieloletnią Perspektywą Finansową


Celem artykułu jest analiza roli Parlamentu Europejskiego (PE) w procesie stanowienia Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020. Autor podejmuje próbę weryfikacji trzech hipotez, które niekiedy występują w literaturze dotyczącej parlamentaryzmu europejskiego. Po pierwsze, wprawdzie kompetencje ustawodawcze PE systematycznie rosną, jednak nie oznacza to, że wzrasta władza polityczna tej instytucji w UE. Dotyczy to zwłaszcza władzy względnej, a więc w odniesieniu do tej, jaką dysponują instytucje międzyrządowe. Po drugie, aktywność PE służy przede wszystkim celom legitymizacyjnym w UE. Po trzecie, PE jest platformą dla rozwoju elit europejskich lub ponadnarodowych.

 

Download article

This article

Rocznik Europeistyczny

2, 2016

Pages from 167 to 185

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout