Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

System aksjologiczny muzułmanów — wyzwanie czy element wspólnej kultury Europy?

  1. Rafał Kaczmarczyk

Abstract

Niniejszy artykuł stara się w miarę możliwości odpowiedzieć na pytanie, czy sys­tem aksjologiczny reprezentowany przez wyznawców islamu stanowi wyzwanie dla kultury europejskiej, czy też może jest jej integralną częścią składową. Na drodze do rozwikłania tego złożonego zagadnienia artykuł prezentuje w pierwszej kolejności, obok pewnych uwag wstępnych i metodolo­gicznych, pewien zasób informacji historycznych stanowiących niezbędne tło do dalszych rozważań. W głównej części praca skupia się na ukazaniu interferencji europejskiej i muzułmańskiej kultury oraz prawa. Wskazuje na pewne elementy wspólne, styczne oraz rozłączne. Artykuł usiłuje zdefi­niować pewne — kluczowe dla zadanego pytania — pojęcia, sygnalizując trudności interpretacyjne i będącą konsekwencją tych nieścisłości niemożność jednoznacznej odpowiedzi na postawione w temacie artykułu pytanie.

Axiological system of Muslims — achallenge or an element of the common culture of Europe?

This paper attempts to answer the question whether the axiological system, repre­sented by Muslim believers, is a challenge for European culture, or is it an integral part of this culture. At first, the article presents some introductory and methodological thoughts as well as provides a ne­cessary historical background for further analysis. In its main part, the paper focuses on the interfer­ence of European and Muslim culture as well as legal systems. Some common, tangent and disjoint elements are pointed out. The article attempts to define some terms, essential to a given question. It highlights the difficulties of interpretation and, as a consequence, inability to give an unequivocal answer to the question raised in the subject of this article.

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Rocznik Europeistyczny

3, 2017

Strony od 63 do 75

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy