Strategia Bezpieczeństwa Narodowego jako element polityki państwa

  1. Waldemar Sobera

Abstract

W artykule przedstawiono znaczenie Strategii Bezpieczeństwa Narodowego i jej wpływu na politykę państwa. Autor prezentuje znaczenie i etymologię słowa „strategia”, co jest wstępem do przedstawienia procesu jej przyjmowania na podstawie polskiego prawa. Po tym teoretycznym wstępie zostają krótko omówione Strategie Bezpieczeństwa Narodowego Polski z 2007 i 2014 r., których analiza znajduje się w dalszej części artykułu. Analiza porównawcza koncentruje się na takich zagadnieniach, jak: sytuacja międzynarodowa i jej wpływ na bezpieczeństwo, problem Rosji, polityka energetyczna, zagrożenia w cyberprzestrzeni, współpraca administracji i mediów w sytuacji kryzysowej. Zapisy strategii są konfrontowane z innymi aktami prawnymi i bieżącymi wydarzeniami.

 


The National Security Strategy as part of state policy


The article presents the importance of National Security Strategy and its impact on national policy. In the article, the author shows the meanings and etymology of the word “strategy.” Then, a process of its adaptation in Polish law is presented. After that the author presents a short description of Poland’s National Security Strategy from 2007 and 2014, which are analysed later in the article. Comparative analysis focused on issues such as: international situation and its impact on security, the problem of Russia, energy policy, threats in cyberspace, administration and media cooperation in crisis situation. The provisions of the strategy are confronted with other acts of law and current events.

Download article

This article

Rocznik Europeistyczny

1, 2015

Pages from 181 to 194

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout