Unijna polityka migracyjna wobec obywateli państw Europy Wschodniej — w stronę liberalizacji czy ograniczania swobody przypływu osób?

  1. Wojciech Bednarek

Abstract

Celem tego artykułu jest przegląd unijnej polityki w zakresie wspierania i promocji mobilności społeczeństw państw z obszaru Partnerstwa Wschodniego. Omówione zostają następujące instrumenty: liberalizacja wizowa, rozwijanie mobilności społecznej w rejonach przygranicznych, promocja europejskiego rynku pracy i edukacji. Przyciąganie wartościowego kapitału ludzkiego jest jednym z priorytetowych działań Unii Europejskiej na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego i społecznego państw członkowskich. Jednocześnie rozwijanie przepływów ludzkich pomiędzy Unią a jej wschodnim sąsiedztwem uznawane jest za skuteczny element oddziaływania na przemiany społeczno-polityczne w krajach byłego ZSRR i upowszechnianie na tym obszarze wartości europejskich. Wzrost napływu cudzoziemców z obszaru Europy Wschodniej ma istotne znaczenie dla bilansu migracyjnego Polski, która w ostatnim czasie staje się coraz popularniejszym celem migracji cyrkulacyjnych i osiedleńczych.


The EU migration policy toward the citizens of countries of Eastern Europe — liberalization or constraint of flow of citizens?


This article gives a brief review of the EU’s migration policy towards the Eastern Partnership. It seems that, due to the demographic changes, the acquisition of valuable human capital from this area will be crucial for maintaining economic and social development of EU’s Member States in near future. At the same time supporting human flows between the EU and its Eastern Neighbourhood is considered as an effective instrument of promoting European values in post Soviet region. The support for social mobility between the EU and Eastern Europe has particular importance for Poland which migration profile has changed significantly in recent years. Nowadays Poland is becoming a popular destination of circular and settlement migrations from that region.

 

Download article

This article

Rocznik Europeistyczny

2, 2016

Pages from 49 to 59

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout